Training “Grip op ICT” voor de OR

Vergroot uw kennis op ICT-gebied als OR en krijg meer invloed op ICT-gerelateerde vraagstukken in uw organisatie

Grip op ICT voor de OR

ICT is in de meeste organisaties de afgelopen jaren geëvolueerd van een ondersteunend hulpmiddel naar het “digitale hart” van de organisatie. We kunnen en willen eenvoudigweg niet meer zonder. ICT ondersteunt teams en afdelingen, maakt nieuwe vormen van samenwerking tussen organisaties mogelijk en is de innovatiemotor die de organisatie fundamenteel verandert. Organisaties geven daarom steeds meer uit aan ICT. Veel investeren is helaas geen garantie op succes. ICT staat ook bekend vanwege tegenvallende resultaten, lang wachten en complete mislukkingen.

Concluderend kunnen we stellen dat er goede redenen zijn waarom het onderwerp ICT centraal op de agenda staat van toezichthouders, bestuurders en management.

Maatschap voor Medezeggenschap en Delta Blue zien dat ook OR’s zoeken naar hun rol op ICT-terrein. Soms zijn er alarmerende signalen van collega’s. Die signalen zijn echter het gevolg van al gedane investeringen. Als OR wil je juist aan het begin van trajecten vroegtijdig invloed hebben. Wat moet je hiervoor weten en hoe vergroot de OR zijn invloed? Daar is onze ondersteuning precies op gericht.

Wat een OR precies nodig heeft om grip te krijgen is per definitie maatwerk. Daarom lees je in deze brochure meer over de verschillende modules die je als OR kan kiezen.

Het kan in de vorm van:

 • Training (ICT en invloed)
 • Begeleiding adviestraject
 • Coaching (intern bij OR en/of in overlegvergaderingen)

 

Stel je eigen mix van modules samen. Of neem contact op en dan spreken we vrijblijvend de mogelijkheden door.

Katrien Hugenholtz, Maatschap voor Medezeggenschap: www.mvmz.nl of 06-20702852

Hans Breukhoven, Delta Blue: www.deltablue.nu of 06-51428991

Programma

1.1      ICT-modules

We bepalen de inhoud van de masterclass in samenwerking met de OR, zodat er optimale aansluiting is tussen de OR-doelstellingen en de inhoud van de dag(en). Hieronder volgt een aantal inhoudelijke modules waaruit je kunt kiezen:

 

# Module Leervragen
A De digitale transformatie Welke mogelijkheden zijn er voor organisaties om te innoveren met ICT en waar liggen voor uw organisatie de kansen?

Welke valkuilen zijn er bij ICT-innovatie en waar liggen de oplossingen?

Waar moet een OR op letten bij het beoordelen van een ICT-visie en/of strategie?

B Roadmaps en de vertaling van visie naar uitvoering Hoe vertaal je een visie naar een ICT-roadmap en welke risico’s zijn er doorgaans?

Hoe beoordeel je een strategisch ICT-plan op juistheid, volledigheid en haalbaarheid?

Waar zitten personele aspecten van een ICT-roadmap en hoe bepaal je als OR de impact ervan?

C Nieuwe organisatiemodellen Hoe beïnvloeden nieuwe manieren van werken zoals Agile, SCRUM & DevOps de organisatie?

Wat is de impact van deze frameworks op functies, rollen en werk?

Hoe beoordeel je als OR de HR-impact bij de invoering van nieuwe organisatiemodellen?

D Technologie trends Wat is de impact van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence, cloud computing en big data op organisaties?

Hoe kun je als organisatie een goede afweging maken tussen technologische mogelijkheden, voordelen voor klanten en afnemers en ethische/privacy gerelateerde vraagstukken?

Welke kansen en bedreigen zijn er voor de organisatie en hoe speel je hier op in als OR?

E Cybersecurity Hoe zien digitale bedreigingen er uit en hoe bescherm je je daar tegen als organisatie?

Wat is de consequentie van Europese wetgeving zoals AVG (GDPR) voor het handelen van de organisatie?

Hoe beoordeel je als OR de privacy aspecten van een adviesaanvraag?

F Uitbesteding en offshoring Welke kansen liggen er in de markt voor uw organisatie op het gebied van uitbesteding van ICT?

Hoe ziet de implementatie naar een uitbestedingssituatie er uit en wat vergt dit aan nieuwe skills van medewerkers die achterblijven in de regiefunctie?

Welke mijlpalen zijn van belang bij uitbesteden en hoe ben je hier scherp als OR?

 

 

 

 

 

1.2      Proces-modules

Naast kennis over de inhoudelijke onderwerpen is het van belang dat de OR de juiste route en timing kiest als het gaat om het vergroten van zijn invloed. De Wet op Ondernemingsraden biedt veel mogelijkheden. Zie de tabel hieronder. Maar… wapperen met de wet is niet voldoende. Hoe bouw je als OR een geloofwaardige overlegrelatie op?

Hieronder volgt een aantal modules gericht op het proces waaruit je kunt kiezen:

# Onderwerp Omschrijving
G Basis op orde

o    Overlegrecht

WOR 23

·Ieder onderwerp in de onderneming mag een OR agenderen en bespreken. Door het initiatief te nemen kom je (gelijkwaardiger) aan tafel bij de bestuurder)

  o    Informatierecht WOR 31

Er zijn tal van ICT-documenten beschikbaar. Welke informatie is nuttig voor de OR en hoe beoordeel je deze documenten inhoudelijk?

Bekijk de financiële documenten waarin de voorgenomen ICT-besluiten staan opgesomd (investeringsbegroting)

H Periodieke bespreking algemene gang van zaken WOR 24

Bij uitstek de mogelijkheid om als OR vroegtijdig betrokken te raken. Tweemaal per jaar kan de OR samen met RvT/RvC en bestuurder bespreken welke toekomstige plannen er zijn (zoals investeringen en technologische voorzieningen)

I Adviestraject(en) WOR 25

De OR heeft adviesrecht bij:

o    belangrijke investeringen (en ICT is dit vrijwel altijd)

o    technologische voorziening

o    reorganisatie ICT-organisatie

o    Uitbesteding/inbesteding

o    Wijziging van de werkzaamheden/bevoegdheden

  Instemmingsrecht Met name de privacyaspecten in een adviesaanvraag vergen soms een aparte instemmingsaanvraag. Al snel is er namelijk sprake van een personeelsvolgsysteem
J Bevorderende taak WOR 28

Een belangrijk knelpunt in ICT is dat gedane investeringen en aanschaffen in de praktijk niet uitpakken zoals verwacht of beloofd. Ook de markt/klanten/omgeving verandert snel. Dit veroorzaakt vaak klachten van collega’s. Wat kan je als OR zinvol doen met deze klachten? Ook hier kan de OR een duidelijke rol pakken of juist afhouden.

K Invloedrijke OR

Inzichten van collega’s benutten

Voor de geloofwaardigheid van de OR is de stem van collega’s cruciaal. De invloed van een OR stijgt direct als de bestuurder weet dat het “signaal” gesteund wordt door (veel) collega’s.
  Probleemoplossend overleggen De overlegrelatie en de inhoudelijke ICT-belangen op de geloofwaardig overbrengen. Dat vergt balanceren tussen vasthoudend en flexibel zijn.

 

 

 

Doelgroep

“Grip op ICT” is vaak een behoefte van leden van de OR of gerelateerde commissies. De OR hoeft echter geen ICT-expert te worden. Welke kennis heb je wel nodig en hoe krijgt de OR  invloed op ICT-dossiers in de organisatie? Dat zijn de twee essentiële pijlers. De begeleiding is speciaal voor deelnemers zonder ICT-achtergrond.

Herken je ook één of meerdere van onderstaande problemen? Deze situaties zijn wij in ieder geval tegen gekomen:

 • “Er is al een ICT-traject gaande, maar het lijkt niet goed te gaan. De OR krijgt zorgelijke signalen. Is de koers nog wel de juiste? Tot welke grens blijft de organisatie nog geld stoppen in dit traject? Wat doe je als OR met dit onbestendige gevoel?”
 • “De directie is met een nieuwe visie op ICT bezig en we vragen ons af of en hoe we hier als OR betrokken bij kunnen & moeten zijn”
 • “De ICT-reorganisatie introduceert allerlei nieuwe rollen en functies en we willen beter begrijpen wat de impact is op werk & medewerkers”
 • “Onze medewerkers klagen over gebrekkige ICT-oplossingen en we vragen ons af of dit normaal is”
 • “Er komt een reorganisatie aan waarin ICT een grote rol speelt en zijn er tips & tricks waar we op moeten letten?”
 • “Een groot ICT-project slokt een fors deel van de begroting op en we vragen ons af of de slagingskans van dat project voldoende geborgd is”
 • “We horen allerlei kreten en jargon voorbijkomen en hebben behoefte om als niet-ICT’ers iets beter te begrijpen wat dit nu is zodat we onze rol beter kunnen pakken”

Overig

Hoe verder?

Stel je eigen mix van modules samen of neem eerst contact met ons op. Graag bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

 • Katrien Hugenholtz, Maatschap voor Medezeggenschap: mvmz.nl of 06-20702852
 • Hans Breukhoven, Delta Blue: deltablue.nu of 06-51428991